Meer duidelijkheid voor alle partijen

Sinds 2015 zijn de regels met betrekking tot de proeftijd, concurrentiebeding, de ketenbepaling  en ontslagrecht ingrijpend gewijzigd.

 

 

 

Belangrijke wijzigingen sinds 1 januari 2015

 • Geen proeftijd meer in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • Geen concurrentie en/of relatiebeding meer in een tijdelijk contract.
 • Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten. Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract laat eindigen of gaat verlengen. Is dit het geval, dan moet u de voorwaarden ook kenbaar maken. Indien u vergeet de medewerker aan te schrijven dan kan deze aanspraak maken op een vergoeding ter hoogte van een maandloon. Of, wanneer u te laat bent met informeren, een vergoeding naar rato. Het ‘vorderingsrecht’ vervalt na twee maanden na einde/verlenging dienstverband.
 • U kunt bij een zogenaamd ‘0-uren contract’ de eerste 6 maanden loondoorbetaling uitsluiten als u geen werk heeft. Dit moet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Na het verstrijken van de 6 maanden periode bent u verplicht loon te betalen aan de medewerker ook als u geen werk heeft. Van deze regel kan alleen via de CAO worden afgeweken. In de CAO staat dan de exacte voorwaarden/functies vermeld. De Minister heeft echter het recht om bepaalde bedrijfstakken uit te sluiten voor het maken van uitzonderingen (Bijvoorbeeld de Zorg).

 

 

  

 

 

Belangrijke wijzigingen sinds 1 juli 2015

 • De ketenbepaling is verkort. Een werknemer heeft na twee jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband. 
 • Er zijn twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag;
  1. 
  Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u bij UWV zijn.
  2. 
  Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De mogelijkheid voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden blijft overigens bestaan.
 • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen. Van de transitievergoeding mogen onder voorwaarden scholingskosten afgetrokken worden.
 • Ketenbepaling geldt niet voor medewerkers jonger dan 18 jaar met een dienstverband van minder dan 12 uren per week.
 • De ketenbepaling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten voor de beroeps begeleidende leerweg (BBL-ers).